KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) pragniemy przekazać Państwu kilka informacji w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji złożonego zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest spółka Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp. k.,  Wrocław (54-105), ul. Północna 15-19, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 370832, NIP: 8971768179. Spółka nie powołała Inspektor Ochrony Danych. Dane osobowe przetwarzane są w związku z obsługą zamówień dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), rozliczaniem zamówień i ewentualnym rozpatrywaniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a także wewnętrznym administrowaniem dostawami (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – przykładowo księgowej czy kurierowi. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (chyba że z przepisów prawa wynika inny, dłuższy termin).

Przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, dokonujemy również profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane (w celu dostosowaania ofert lub promocji do zainteresowań Klienta). Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG lub organizacji międzynarodowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z ochroną Państwa danych osobowych w naszej Spółce zachęcamy do kontaktu pod adresem:iod@arkana.pl.