Projekty UE

Informujemy, że realizujemy projekt: „Promocja produktów kosmetycznych firmy ARKANA COSMETICS za granicą”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0022/20

Wartość całkowita: 563 100,00 PLN

Dofinansowanie: 422 325,00 PLN

Głównym celem projektu jest promowanie produktów firmy ARKANA COSMETICS, które posiadają przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Celem projektu jest też zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Projekt doprowadzi do osiągnięcia następujących rezultatów:

-11 zagraniczne kontrakty handlowe

-15,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów na eksport

-15,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu

Zawarcie nowych kontraktów i wzrost eksportu pozwoli firmie na osiągnięcie wyższych przychodów i większego zysku. Poza tym firma pozyska kontakty handlowe i stanie się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych. Rozszerzenie poziomu umiędzynarodowienia przez Przedsiębiorstwo może stać się czynnikiem rozwoju firmy.


Firma Arkana Cosmetics Sp. z o.o. S.K. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 2 500,00 zł.

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 1 829,27 zł.

 


 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr umowy: UG- PMT/3113/3N/2021-SIN Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie rozwoju działalności eksportowej na rynek Singapuru, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Arkana Cosmetics Sp. z o.o. S.K. na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 120 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 120 000,00 PLN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informujemy, że realizujemy projekt: Dalszy rozwój eksportu firmy ARKANA i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą

Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0073/19

Wartość całkowita: 555 700,00 PLN

Dofinansowanie: 277 850,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Głównym celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej w celu promowania produktów, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Projekt doprowadzi do osiągnięcia rezultatów w postaci:

  • podpisania 10 kontraktów handlowych zagranicznych
  • zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów na eksport: 9 800 000,00 PLN
  • zwiększenia przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 9 800 000,00 PLN

Podpisanie nowych kontraktów handlowych i zwiększenie przychodów z eksportu wygeneruje większe przychody i sprawi, że firma osiągnie większy zysk. Poza tym wzbogaci się o nowe doświadczenia i poszerzy kontakty handlowe. Rozszerzenie eksportu może stać się siłą napędową rozwoju firmy.


Tytuł projektu: Arkana- strategia rozwoju marki na rynkach zagranicznych.

Numer projektu: RPDS.01.04.01-02-0273/17

Wartość całkowita projektu: 49 593,60 zł.

Dofinansowanie: 22 695,00

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Schemat: 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie kompleksowej długoterminowej strategii biznesowej rozwoju przedsiębiorstwa i działań proeksportowych na rynki krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy, krajów Bliskiego Wschodu (w tym w szczególności Turcja, Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania), Ameryka Północna (Stany Zjednoczone AP i Kanada).

Rezultatami będą:

  • zaakceptowane dokumenty strategiczne dla wybranych rynków zagranicznych,
  • podpisane dwa nowe zagraniczne kontrakty handlowe.

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ARKANA – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0010/17 Wartość całkowita: 1 229 262.00

Dofinansowanie: 707 550.00

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Głównym celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Projekt doprowadzi do osiągnięcia rezultatów w postaci:

-podpisania 9 kontraktów handlowych zagranicznych

-zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów na eksport: 6 000 000,00 PLN

-zwiększenia przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 6 000 000,00 PLN

Podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej pozwoli firmie na osiągnięcie większego zysku, poprawi się konkurencyjność firmy oraz wzrośnie jej poziom internacjonalizacji. Rozszerzenie eksportu przez ARKANA może stać się siłą napędową rozwoju firmy.


Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Zwiększenie internacjonalizacji działań Arkana Cosmetics poprzez zmiany organizacyjne i procesowe oraz udział w imprezach wystawienniczych”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i tym samym zwiększenie pozycji rynkowej firmy.

Efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji:

INNOWACJA MARKETINGOWA- innowacją procesową będzie wprowadzony mechanizm prezentacji i możliwości zakupu produktów mechanizmami internetowymi (program lojalnościowy, platforma wymiany informacji, wielojęzyczna platforma informacyjna i sklep internetowy wielojęzyczny).

INNOWACJA PROCESOWA- wprowadzony zostanie proces w przedsiębiorstwie umożliwiający stałą aktualizację oferty, sposób przyjmowania i obsługi zamówienia do wysyłki i nadzorowania płatności (systemy B2C, B2B z integracją z istniejącym systemem sprzedaży);

INNOWACJA ORGANIZACYJNA- innowacją nietechnologiczną będzie sposób organizacji sprzedaży zagranicznych zarówno odbywających się poprzez sprzedaż internetowa jak również poprzez zamówienia kontraktowe na podstawie podpisanych kontraktów.

Całkowita wartość projektu: 188 834,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 141 780,00 zł.